Waarom deze Privacy Verklaring?

Op 1 april 1995 is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking getreden. Op 28 mei 2018 is deze wet versterkt door de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wetten WGBO en de AVG is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens.

Website gegevens

BiancaMeijsen.nl respecteert jouw privacy en zorgt er voor dat jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht. Jouw gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan derden wanneer dit nodig is voor het volledig en juist afleveren en/of afhandelen van een besteld product en/of dienst. Voor het overige zaken zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming;
• Zodra je bestelling plaatst hebben we je naam, e-mailadres, bedrijfs- en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren.
• Om je te informeren over ontwikkelingen, diensten, programma’s, events en acties gebruiken jouw e-mailadres. Wanneer je dit niet langer de informatie wilt ontvangen, is uitschrijven gemakkelijk door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.
• Voor het plaatsen van een recensie ben ik je enorm dankbaar en je kan er voor kiezen om jouw eigen naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. We zijn nieuwsgierig naar de meningen van onze bezoekers maar behouden ons het recht voor om bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Coaching en/of Therapie gegevens

Natuurlijk gelden er bij de coaching en/of therapie sessies ook wetten waaraan gehouden wordt en daarbij wordt akkoord gevraagd voor:
• Toestemming voor het opvragen van gegevens aan derden om zo een gedegen mogelijke behandeling te garanderen.
• Toestemming voor het delen van gegevens aan collega’s indien nodig om zo een gedegen behandeling te garanderen.
• Toestemming voor het mondeling delen van jouw gegevens aan derden indien wenselijk voor een gedegen behandeling bij een andere specialist en/of arboarts.
• Toestemming voor een terugkoppeling aan werkgever/opdrachtgever (indien van toepassing) van de tussentijdse en/of eindevaluatie middels een updateverslag, die pas na jouw akkoord wordt doorgestuurd.

Overige informatie

Met de privacy wetgeving zijn er een aantal zaken waar jij als klant van de hoogte gebracht wordt:
• Te allen tijde heb je het recht op inzage van jouw dossier. Ook heb je recht op het aanpassen en/of weglaten van bepaalde gegevens, indien gewenst.
• Alle besproken onderwerpen vallen onder dezelfde geheimhoudingsclausule als tussen dokter en patiënt. Allen in overleg en na akkoord van jou zal ik inhoudelijke informatie verstrekken aan derden. Zelf ben je geheel vrij om de inhoud naar eigen inzicht met derden te bespreken.
• Beveiligen van jouw gegevens wordt verzorgd, door bij gebruik van online programma’s jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en bij gebruik van offline archivering deze alleen ter beschikking te stellen aan bevoegden.
• Gegevens die onopzettelijk terecht komen bij onbevoegden, zullen gelijk worden gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ . Hieronder valt ook het verzenden van email naar verkeerde persoon.
• Het sturen van persoonlijke gegevens via de email valt geheel onder jouw eigen risico. Ik wijs je erop hier zorgvuldig mee om te gaan.
• Uitgewerkte persoonlijkheidstesten en/of vragenlijsten zijn alleen voor persoonlijk gebruik en als ondersteuning van de behandeling bedoeld. Ik zal deze niet aan derden verstrekken. Jij bent vrij deze uitwerking aan derden te overleggen.
• Uitgebreide intake/anamnese zal inhoudelijk alleen met jou besproken worden. Ik zal deze uitkomsten niet aan derden verstrekken. Jij kan hierover op aanvraag een beschrijving ontvangen zodat jij de mogelijkheid hebt deze met andere te bespreken.
• Jij bent zelf verantwoordelijk voor het van te voren melden van lichamelijke en/of mentale beperkingen zoals letsels, ziekteaandoeningen, ed..
• Jij bent zelf verantwoordelijk voor de lichamelijk activiteiten die zowel binnen als buiten kunnen plaatsvinden en de risico’s die dit mogelijk met zich meebrengt. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke blessures die tijdens deze activiteiten ontstaan. Je mag er wel vanuit gaan dat ik deskundig ben en de begeleiding op een verantwoorde wijze wordt gegeven. De begeleiding wordt altijd aangepast aan jouw fysieke toestand.
• Jij bent zelf verantwoordelijk voor het implementeren en gebruik maken van de aangeleverde kennis, informatie, inzichten ed. tijdens de gehele behandeling. Ik vrijwaar mij van alle verantwoordelijkheid en/of schuld met betrekking tot de (eventuele ongewenste) gevolgen naar aanleiding van deze behandeling.
• Ik ben aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die ingesteld is om op te komen voor de belangen van de cliënten. Op verzoek van jou, zal ik de aanvullende informatie versterken over de aangeboden zorg, tarieven, kwaliteit, cliënten ervaringen en bewezen werkzaamheden.
• Volgens de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen) ben ik tevens verplicht om cliënten te informeren over incidenten en daarvan een aantekening te maken in de cliëntendossier. Op verzoek informeer ik jou over de rechten die voortvloeien uit de WKKGZ. Al jouw mogelijke klachten kun je gerust bij mij melden en zullen binnen een termijn van uiterlijk zes weken (eenmalige verlenging van vier weken is wettelijk vastgelegd) in behandeling genomen worden.
• Persoonlijke gegevens zullen bewaard worden zolang de behandeling loopt. Na de beëindiging zullen jouw gegevens bewaard worden conform de afspraken over de bewaartijd voor medische dossiers. Deze periode wordt aangehouden zodat bij eventuele opvolging dan wel vervolging van de behandeling de gegevens niet opnieuw opgevraagd dienen te worden.

Download hier de PDF versie.