Algemeen

BiancaMeijsen.nl is onderdeel van Expect a Miracle Training & Co, hierna te noemen EaM. EaM is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder inschrijvingsnummer 24427054. Op de dienstverlening van BiancaMeijsen.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze site.

Beperkte aansprakelijkheid

EaM informeert haar bezoekers via haar website(s) zo goed mogelijk. De informatie zoals vermeld is zorgvuldig samengesteld en niet toegespitst op de individuele situatie van haar bezoekers. Iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden, onvolledigheden of eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie op deze site sluit EaM uit.

Tevens kan er aan de informatie op deze website geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten zullen van persoon tot persoon kunnen verschillen afhankelijk van de achtergronden, toepassingen en doelstellingen. In het algemeen realiseer je net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoekers van deze site. EaM draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden, die via deze site toegankelijk zijn./span>

EaM mag de site naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. EaM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Auteursrechten

Het auteursrecht van alle op deze site aanwezige content berust bij EaM, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van EaM.

Op de site van BiancaMeijsen.nl en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de site: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
– de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
– gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
– u of je: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
– de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
– schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.